Allmänna villkor för beställning av PCR-test och Covidbevis

Nedan angivna villkor tillämpas då du som kund – vare sig du är en fysisk person eller juridisk person (företag) – beställer ett PCR-test avseende Covid-19 och läkarintyg grundat på resultatet av sådant så kallat PCR-test (”Tjänsten”) av Syster Elsa AB (”Syster Elsa”).

När du beställer Tjänsten samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig och Syster Elsa.

Beskrivning av Tjänsten

Prover tas på en av Syster Elsas mottagningar som sedan analyseras (”Klinik”).  Om analysen visar ett negativt resultat där ingen pågående infektion av Covid-19 påträffas utfärdas ett läkarintyg (”Covidbevis”) som styrker detta. Covidbeviset levereras elektroniskt via e-post. Visar analysen däremot ett positivt resultat, meddelas du om detta via epost, men då kan ett Covidbevis inte utfärdas. Tjänsten består således i att du tar ett prov hos något av Syster Elsas Kliniker som analyseras och endast då analysen ger ett negativt resultat utfärdas ett Covidbevis som skickas till dig.

En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten samt vanliga frågor och svar så kallad FAQ återfinns på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se.

Beställning av Tjänsten

Beställning av Tjänsten görs på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se, via telefon eller direkt på plats på något av Syster Elsas Kliniker.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa Tjänsten. Underåriga måste få samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Avtal om köp träffas när Syster Elsa bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du har angivit. Syster Elsa förbehåller sig rätten att ändra eller annullera beställningen om Syster Elsa bedömer att Tjänsten inte kan levereras i tid eller på ett korrekt och användbart sätt såsom dock inte begränsat till att Nödvändig Information saknas, proverna är kontaminerade eller att tredje parter inte uppfyller sina åtaganden. För sådan händelse kommer Syster Elsa att meddela dig utan oskäligt dröjsmål.

Provtagning och bokad tid

För att Syster Elsa ska kunna leverera analys och eventuellt ett Covidbevis, om analysresultatet är negativt, måste du infinna dig på avtalad tid. Syster Elsa har rätt att debitera fullt pris för avbokning som sker 24 timmar innan avtalad tid eller om du inte infinner dig till den avtalade tiden.

Behandling av personuppgifter

Tjänsten kräver att Syster Elsa behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten avser. Personuppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, personnummer, passnummer samt vissa personuppgifter avseende hälsa. Din personliga integritet är av väsentlig betydelse därför behandlar Syster Elsa dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar Syster Elsa vilket alltid sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter.

Utförligare information gällande dina personuppgifter och grund för behandling av dessa återfinns på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka återkallelsen till bokning@systerelsa.se.

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. I samband med provtagningen har du möjlighet att välja mellan att betala med bankkort eller Swish på Syster Elsas mottagning om inget annat särskilt överenskommes skriftligen.  För undvikande av missförstånd ska det vara tydligt att inget avdrag på priset kan göras för det fall Syster Elsa inte kan utfärda Covidbevis om du erhåller ett positivt analysresultat.

Kvitto skickas till den email som du uppgivit i samband med beställningen.

Leveranstid

Syster Elsa lämnar inga garantier gällande leveranstiden för ditt testresultat. Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse framgår på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se.

Syster Elsa levererar Tjänsten – testresultat och Covidbevis – i normalfallet inom ett dygn från det att du har fått en orderbekräftelse och lämnat Nödvändig Information under helgfria dagar. Leverans av Tjänsten under helgdag levereras närmast påföljande vardagsdygn. Härvid är det av ytterst vikt att du noterar att de normala leveranstiderna inte utgör någon garanti och det är därför viktigt att beställning av Tjänsten görs i god tid med marginal för din resa och hänsyn till vad de lokala föreskrifterna på din resedestination vid var tid kräver.

Nödvändig Information är följande:

 • Namn
 • Adress
 •  e-postadress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • Svar på nödvändiga hälsofrågor enligt Syster Elsas formulär
 • Att symptom inte kan uppvisas
 • Prov i form av saliv

Eget ansvar gällande reseintyg och Tjänsten

Du som kund ansvarar för att säkerställa att det Covidbevis som Syster Elsa utfärdar är tillfredsställande för inresa och vistelse till den destination (inklusive transit) som du ska besöka. Syster Elsa tar således inget ansvar för den händelse att Covidbeviset inte är eller om förutsättningarna ändras kommer att vara tillfredsställande för din inresa och vistelse till den destination (inklusive transit) som du ska besöka. Vad Covidbeviset innehåller framgår i detalj på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se.

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att du har erhållit en orderbekräftelse från Syster Elsa. Om ångerfristen upphör en lördag, söndag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag.

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du skriftligen meddela Syster Elsa via epost till bokning@systerelsa.se alternativt brevledes till Syster Elsa, Sankt Paulsgatan 24, 118 48 Stockholm på ett sätt så att det tydligt framgår att du önskar nyttja din ångerrätt.

Ångerblankett kan laddas ner på Konsumentverkets hemsida:
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett 

Ångerrätten upphör när provtagningen påbörjas genom att du lämnar prov till Syster Elsa för analys, om du avbeställer efter 24 timmar innan avtalad tid eller om du uteblir från avtalat tid.

Om du på korrekt sätt meddelat Syster Elsa att du önskar nyttja din ångerrätt i enlighet med detta avtal återbetalar Syster Elsa den hela erlagd betalning för relevant Tjänst utan avdrag. Syster Elsa återbetalar summan till ditt bankkonto inom 30 dagar från orderbekräftelse under förutsättning att Syster Elsa har erhållit korrekt bankkonto.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Syster Elsa garanterar att Tjänsten utförs professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Syster Elsa ansvarar inte för brister i Tjänsten som är hänförlig till dig som kund såsom dock inte begränsat till;

 • att Covidbeviset, på sätt som från tid till annan framgår på Syster Elsas hemsida www.systerelsa.se inte är eller om förutsättningarna ändras kommer att vara tillfredsställande för din inresa och vistelse till den destination (inklusive transit) som du ska besöka; eller
 •  att Tjänsten inte utförs på grund av att Syster Elsa inte har erhållit Nödvändig Information från dig.
 • att provet inte visar sig vara bedömbart och nytt prov rekommenderas att tas av laboratorium.

Syster Elsa ansvarar inte heller för brister i Tjänsten som orsakas av;

 • fel i tredje parts programvara eller nätverk trots att Syster Elsa på ett adekvat sätt har vidtagit åtgärder för att åtgärda eller kringgå felet,
 •  virusangrepp i hård eller mjukvara eller liknande trots att Syster Elsa på ett adekvat sätt har vidtagit korrekta skyddsåtgärder;
 • försenad leverans av Tjänsten till följd av brister i allmänna kommunikationer såsom bud, postgång eller annan transport;
 • försenad leverans av Tjänsten till följd av brister av tredje part som helt beror på sådan tredje part; eller
 • av omständigheter som utgör befrielsegrund enligt nedan;
 • att testresultatet till följd av felmarginal ger ett felaktigt resultat. Det är således viktigt att notera att PCR-tester avseende Covid-19 inte ger fullkomligt felfria resultat och det kan förekommer att ett PCR-test ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat.

Brister i Tjänsten ska i första hand åtgärdas genom att Syster Elsa äger rätt att avhjälpa sådan brist, om så kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Syster Elsa och under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig.

Om Syster Elsa inte inom skälig tid har avhjälpt bristen på sätt som ovan stadgas äger du rätt till ett maximalt belopp som motsvarande priset för Tjänsten för den fysiska person som Tjänsten avser.

Syster Elsa ansvarar för brister i Tjänsten förorsakad av Syster Elsas vårdslöshet eller försummelse. Sådant ansvar ska begränsas till att omfatta en ersättning om maximalt 6.000 kronor.

Oaktat vad som i övrigt är stadgat ska Syster Elsas under inga omständigheter svara för indirekta skador och förluster, följdskador, uteblivna intäkter eller utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av data eller ersättningsyrkanden från tredje man. Detta innefattar särskilt att Syster Elsas inte ansvarar för eller är ersättningsskyldig för kostnader till följd av brister i Tjänsten som medför att du inte kan resa in till eller vistas i den destination (inklusive transit) som du ska besöka.

Härvid är det av ytterst vikt att du noterar att de normala leveranstiderna inte utgör någon garanti och det är därför viktigt att beställning av Tjänsten görs i god tid med marginal för din resa och hänsyn till vad de lokala föreskrifterna på din resedestination vid var tid kräver.

Befrielsegrund

Syster Elsas ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Syster Elsas kontroll och som Syster Elsas skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Syster Elsas inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Särskilt avseende företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan.

Som företagskund ansvarar företaget för att uppgifterna i den Nödvändiga Informationen är korrekt och att behandling av personuppgifter som du förser Syster Elsas har inhämtats på korrekt sätt.

Tillämplig lag och tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och hänskjutas till allmän domstol med Stockholms Tingsrätt i första instans.

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?